Wykorzystujemy pliki cookies.
Przetwarzamy dane zgodnie z RODO.

Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść stronę.

Polityka Prywatności | RODO
Cyberbezpieczeństwo | Regulamin serwisu
Jak wyłączyć pliki cookies?

WYRAŻAM ZGODĘ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu CV HOST działającego pod domeną cvhost.eu przez użytkowników niezalogowanych oraz użytkowników zarejestrowanych jako osoby fizyczne oraz określa ich prawa i obowiązki.

 

DEFINICJE

 

Regulamin - niniejszy regulamin
Usługodawca - ZP20 Piotr Markowski z siedzibą w Warszawie przy aleji KEN 36 / 112b w Polsce NIP: PL9482256434
Serwis - serwis działający pod adresem cvhost.eu
CV on-line - strony HTML prezentujące dane wprowadzone przez Użytkowników w postaci działającej w subdomenach domeny cvhost.eu
Użytkownik Niezalogowany - każda osoba fizyczna, przeglądająca Serwis oraz CV on-line, która nie jest zalogowana w Serwisie
Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca konto użytkownika osoby fizycznej w Serwisie
Użytkownik Zalogowany - Użytkownik, który jest zalogowany w Serwisie
Pracodawca - Podmiot zarejestrowany w Serwisie jako firma lub instytucja poszukująca pracowników
Rekruter - Osoba fizyczna, która reprezentuje interesy Pracodawcy

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana z każdą osobą fizyczną, która przegląda Serwis lub CV on-line niezależnie czy jest Użytkownikiem czy Użytkownikiem Niezalogowanym.

 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu oraz CV on-line w celu ułatwienia procesów rekrutacyjnych dla Użytkowników oraz Pracodawców.

 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik wyraźnie wskaże samodzielną wolę zakupu usług PREMIUM - wyraźnie oznaczonych wraz ze wskazaną ceną usługi.

 4. Usługodawca nie nalicza żadnych opłat za świadczone usług z dołu, z odroczoną płatnością ani w formie abonamentowej.

 5. Usługi PREMIUM są świadczone wyłącznie po dokonaniu płatności z góry i zawsze trwają określony, skończony czas.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział każdego Użytkownika jest dobrowolny

 2. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować ze świadczonych usług i samodzielnie usunąć wszystkie wprowadzone przez siebie dane - czyniąc to, otrzyma w Serwisie odpowiedni komunikat potwierdzający usunięcie danych.

 3. W przypadku samodzielnego usunięcie konta Usługodawca nie zwraca żadnych wpłaconych środków za usługi PREMIUM.

 4. Każda osoba fizyczna może posiadać wyłącznie jedno konto Użytkownika.

 5. Aby założyć konto Użytkownika wymagane jest podanie działającego adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz kraju zamieszkania.

 6. Możliwość zakładania kont Użytkowników jest ograniczone terytorialnie - konta Użytkowników mogą zakładać jedynie osoby zamieszkałe w kraju znajdującym się w Europie.

 7. Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy czy podmiotów trzecich

 8. W przypadku zawieszenia konta PREMIUM Użytkownika przez Usługodawcę, a następnie przywrócenia go do działania, Usługodawca przedłuży konto PREMIUM o ilość dni, w których konto było zawieszone.

 9. W przypadku usunięcia konta PREMIUM Użytkownika przez Usługodawcę, Usługodawca zwróci Użytkownikowi równowartość kwoty za pozostały okres trwania usługi PREMIUM.

 

RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Generator CV

 2. Generator Listu Motywacyjnego

 3. CV on-line

 4. Statystyki

 5. Pasywne poszukiwanie pracy

 

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Aby korzystać z Serwisu jako Użytkownik Niezalogowany, należy posiadać
  - dostęp do internetu
  - przeglądarkę internetową obsługującą HTML5, CSS3 zgodnie ze standardami W3C
  - przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript

 2. Aby korzystać z Serwisu jako Użytkownik Zalogowany, należy spełnić warunki opisane w poprzednim punkcie oraz posiadać działający adres e-mail

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polityka Prywatności określona jest w odrębnym dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma ZP20 Piotr Markowski posiadająca siedzibę w Warszawie, Polska, Unia Europejska - NIP: PL9482256434

 3. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem admin@cvhost.eu.

 4. Dane osobowe gromadzone w Serwisie pozyskiwane są wyłącznie w drodze dobrowolnego wprowadzenia ich przez Użytkowników lub jako zanonimizowane dane statystyczne dotyczące odwiedzalności serwisu.

 5. Dane gromadzone anonimowo
  1. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane zebrane anonimowo z wykorzystaniem usług zewnętrznego partnera - Google LLC - Mountain View, USA z wykorzystaniem skryptu Google Analytics. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i nie są gromadzone w celach profilowania i publikacji reklam ani przez Usługodawcę ani przez żadne podmioty trzecie.
  2. Usługodawca może gromadzić anonimowe dane wprowadzane dobrowolnie przez Użytkowników w postaci ankiet. Anonimowe dane zgromadzone w ten sposób mogą być przetwarzane przez i przekazywane do podmiotów trzecich.

 6. Dane wprowadzone przez użytkownika
  Użytkownik może wprowadzić dobrowolnie dane osobowe, kontaktowe oraz dotyczące jego wykształcenia, posiadanych umiejętności, uprawnień zawodowych oraz doświadczenia zawodowego. Usługodawca gromadzi i przetwarza wskazane dane w celu realizacji zawartej Umowy na podstawie niniejszego regulaminu - tj. udostępnienie narzędzi tworzenia dokumentów rekrutacyjnych oraz udostępniania za zgodą Użytkownika wprowadzonych danych podmiotom trzecim wyłącznie w celach rekrutacyjnych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. Żadne dane wprowadzone przez użytkownika nie są domyślnie dostępne dla podmiotów trzecich. Użytkownik musi wykonać akcję w celu ich udostępnienia.
  2. Dane kontaktowe takie jak adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz dokładny adres zamieszkania są traktowane jako dane niejawne i nie są publikowane ani przekazywane podmiotom trzecim, bez wyraźnej akcji (zgody) Użytkownika.
  3. Pozostałe dane osobowe takie jaki zdjęcie profilowe, imię, zajmowane stanowisko, kraj, miasto są traktowane jako dane osobowe jawne.
  4. Użytkownik może ustawić, by żadne dane wprowadzone przez niego do Serwisu nie były dostępne dla Pracodawców. Może to uczynić w ustawieniach profilu.
  5. Dane osobowe jawne oraz wprowadzone dane w CV są dostępne dla Pracodawców w ramach usługi Pasywnego Poszukiwania Pracy w wyszukiwarce wyłącznie jeśli poszczególne CV jest opublikowane przez Użytkownika.
  6. Pracodawcy mogą przeszukiwać bazę opublikowanych CV Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę po wszystkich danych wprowadzonych do CV z wyłączeniem danych niejawnych.
 7. Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres trwania Umowy - tj. do momentu usunięcia konta oraz przez okres przechowywania kopii zapasowej systemu oraz bazy danych tj. 1 rok.

 8. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy oraz usunięciem wszelkich wprowadzonych danych z dostępnej on-line wersji Serwisu.

 9. Dane zgromadzone w Serwisie mogą być udostępnione za zgodą Użytkownika podmiotom poszukującym pracowników wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

 10. Wprowadzone dane potencjalnie mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 11. Wprowadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 12. Państwa dane mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. usługi IT, hostingu, itp.). W takich wypadkach przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy Administratora Danych z podmiotem świadczącym usługi na jego rzecz.

 

PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do wszelkiej zawartości serwisu jest firma ZP20 Piotr Markowski z siedzibą w Warszawie w Polsce w Unii Europejskiej.

 2. W serwisie mogą znajdować się komponenty graficzne oraz w postaci kodu, z których Właściciel korzysta w oparciu o udzielone licencje. Zabrania się ich wykorzystywania i publikacji w innych serwisach.

 3. Wszelkie wykorzystane w serwisie logo, logotypy i znaki towarowe Firm oraz Instytucji, które skorzystały z usług Serwisu są zamieszczone dobrowolnie przez te Firmy bądź Instytucje, za ich zgodą lub na podstawie udzielonej licencji  i są ich prawną własnością.

 4. Każdy Użytkownik zamieszczający zdjęcie, grafikę, pliki audio, programy, dokumenty, teksty, pliki video oraz inne dane oświadcza, że posiada do nich autorskie prawa osobiste bądź autorskie prawa majątkowe lub posiada zgodę osoby bądź Firmy posiadającej te prawa na ich publikację.

 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Usługodawcę w postaci przesłanej przez nich fotografii, imienia, nazwiska, kraju, miasta oraz stanowiska jak i zrzutu graficznego całego CV wygenerowanego w Serwisie (bez danych kontaktowych) do celów reklamowych i marketingowych we wszelkich typach mediów w szczególności (internet, druk, telewizja)

 6. Zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez zgody ich prawnego właściciela.

 7. Usługodawca udziela licencji Użytkownikowi na korzystania z przydzielonej subdomeny domeny cvhost.eu w okresie posiadania konta w Serwisie przez Użytkownika. Subdomena pozostaje własnością Usługodawcy a Użytkownicy nie mogą rościć sobie żadnych praw majątkowych ani własności do przydzielonej domeny - w szczególności w przypadku zawieszenia lub usunięcia konta zarówno przez Użytkownika jak i Usługodawcę.

 8. Usługodawca udziela licencji Użytkownikowi na korzystanie z szablonów CV oraz Listów Motywacyjnych w celu wygenerowania dokumentów CV oraz publikacji ich w przydzielonej subdomenie *.cvhost.eu w okresie posiadania konta w Serwisie przez Użytkownika.

 9. Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

REKLAMACJE

 1. Użytkownikom przysługuje prawo reklamacji wyłącznie w przypadku usług płatnych - tj. kont PREMIUM.

 2. Reklamacje związane z działaniem płatnych usług Serwisu zgłasza się na adres admin@cvhost.eu

 3. Aby reklamacja została rozpatrzona musi posiadać następujące dane:
  1. adres e-mail konta, którego dotyczy reklamacja
  2. imię i nazwisko, kraj oraz miejscowość zamieszkania Użytkownika
  3. opis przedmiotu reklamacji
  4. oczekiwany sposób reakcji ze strony Użytkownika

 4. Po przesłaniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w terminie 72 godzin o otrzymaniu reklamacji.

 5. W ciągu 14 dni od przekazania informacji o otrzymaniu reklamacji Usługodawca rozpatrzy reklamację

 6. W przypadku uznania reklamacji lub zgłoszenia błędu działania aplikacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienia konta Użytkowników w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego działania konta

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 2. Aby zminimalizować ryzyko zaleca się postępowanie z zasadami opisanymi na podstronie: https://cvhost.eu/lang-pl/cyber

 3. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników oraz Pracodawców, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

 4. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za kontakty oraz zdarzenia wynikające z komunikacji pomiędzy Pracodawcami a Użytkownikiem nawiązanej za pośrednictwem Serwisu oraz poza nim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników

 4. W kwestiach spornych zastosowanie ma prawo obowiązujące w Polsce a następnie prawo Unii Europejskiej.

 5. W kwestiach spornych pierwszeństwo w interpretacji zapisów mają zapisy Regulaminu w języku Polskim, dostępnego pod adresem https://cvhoste.eu/lang-pl/terms przed jakimkolwiek innym tłumaczeniem Regulaminu dostępnym w Serwisie.

 6. Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej Umowy elektronicznej o świadczenie usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani podczas kolejnego logowania. W przypadku braku akceptacji, Użytkownik będzie miał 7 dni na skopiowanie swoich danych lub zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Po tym terminie brak akceptacji regulaminu będzie skutkowało usunięciem konta i wszystkich wprowadzonych danych przez użytkownika.

 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu jego Publikacji z 7 dniowym okresem przejściowym dla Użytkowników zarejestrowanych przed jego publikacją.