Wykorzystujemy pliki cookies.
Przetwarzamy dane zgodnie z RODO.

Jeśli się na to nie zgadzasz, opuść stronę.

Polityka Prywatności | RODO
Cyberbezpieczeństwo | Regulamin serwisu
Jak wyłączyć pliki cookies?

WYRAŻAM ZGODĘ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją Umowy zawartej z Państwem na podstawie Regulaminu w celu świadczenia usług elektronicznych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ZP20 Piotr Markowski, posiadająca siedzibę w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, Polska, Unia Europejska NIP: PL9482256434

 

Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem Danych Osobowych?

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych może się odbyć za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie sprawy należy kierować na adres admin@cvhost.eu.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe wprowadzane są samodzielnie i dobrowolnie przez Państwa z wyłączeniem rejestracji z wykorzystaniem serwisów społecznościowych Google+ oraz Facebook, gdzie za Państwa zgodą pobierane są: adres e-mail, imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Dane jakie mogą Państwo wprowadzić, i które są przez nas przetwarzane to dane osobowe, kontaktowe, dotyczące wykształcenia, posiadanych umiejętności, uprawnień zawodowych oraz doświadczenia zawodowego.

 

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Usługodawca gromadzi i przetwarza wskazane dane w celu realizacji zawartej Umowy na podstawie niniejszego regulaminu - tj. udostępnienie narzędzi tworzenia dokumentów rekrutacyjnych oraz udostępniania za zgodą Użytkownika wprowadzonych danych podmiotom trzecim wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

 

Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane użytkowników są przetwarzane przez okres trwania Umowy - tj. do momentu usunięcia konta oraz przez okres przechowywania kopii zapasowej systemu oraz bazy danych tj. 1 rok. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy oraz usunięciem wszelkich wprowadzonych danych z dostępnej on-line wersji Serwisu. Po rozwiązaniu Umowy Państwa dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, co nie wymaga Państwa zgody.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT lub innych usług świadczonych na rzecz Administratora Danych Osobowych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, co nie wymaga Państwa zgody.

Dane zgromadzone w Serwisie mogą być udostępnione za zgodą Użytkownika podmiotom poszukującym pracowników wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane są przetwarzane przez przez pracowników administratora w celu świadczenia usług określonych w regulaminie serwisu oraz przedstawiania ofert promocyjnych na usługi świadczone przez administratora niewskazane w regulaminie.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Wprowadzone dane potencjalnie mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych w każdym przypadku odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu następujące prawo:

dostępu do Państwa danych osobowych - uzyskania od ZP20 potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO

sprostowania Państwa danych osobowych - poprzez użycie narzędzi udostępnionych w Serwisie do sprostowania wprowadzonych przez siebie danych

usunięcia Państwa danych osobowych - poprzez użycie narzędzi do usunięcia konta i tym samym rozwiązania Umowy Usługodawcy z Użytkownikiem

przenoszenia danych osobowych - poprzez użycie narzędzi do eksportu wszystkich wprowadzonych danych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych dwóch ostatnio wskazanych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych zgodnie z zaleceniami wskazanymi w niniejszym dokumencie. W przypadku pozostały praw, administrator udostępnia wszelkie narzędzia do samodzielnej realizacji praw przez Użytkownika.

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Wszelkie dane Użytkowników wprowadzane są dobrowolnie i mogą być w dowolnym momencie modyfikowane i usuwane przez Użytkownika. Nie wzbogacamy danych na podstawie danych z serwisów zewnętrznych ani nie profilujemy Użytkowników.

 

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: